Regulamin portalu

autorka Ewa Wyderka

Właściciel portalu KobietyoBiznesie.pl i jednocześnie administrator danych osobowych użytkowników tego serwisu informuje, że ewentualne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub inne działania właściciela serwisu z użyciem tych danych, wymaga od użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych, a w braku takiej zdolności stosowną zgodę winni wyrazić opiekunowie ustawowi użytkownika pisząc na adres kontakt@kobietyobiznesie.pl lub w analogiczny sposób zaakceptować uprzednio taką zgodę wyrażoną przez użytkownika ograniczonego w zdolności do czynności prawnych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu za pośrednictwem strony internetowej o adresie https://kobietyobiznesie.pl
 2. Operatorem serwisu jest Crea3Studio Spółka z o.o. z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim; 34-312 Międzybrodzie Bialskie ul. Zdrojowa 14,  NIP: 5532550235, e-mail: kontakt@kobietyobiznesie.pl
 3. Użytkownik decydując się na korzystanie z serwisu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Operator – oznacz spółkę Crea3Studio sp. z o.o.
  2. Regulamin portalu – oznacza niniejszy dokument.
  3. Serwis, Portal – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora lub Klienta.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Portalu przez odbieranie z niego danych.
  5. Klient – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z płatnych usług oferowanych w ramach oferty Portalu.
  6. Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane na Portalu.
  7. Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach, publikowanych automatycznie, bez uprzedniej kontroli Operatora.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystanie przez Użytkowników dla określonych działań.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw technicznych, awarii Portalu, w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych oraz przebudowy strony, do których zastrzega sobie prawo.

II. Korzystanie z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest bezpłatne poza częścią materiałów stanowiących ofertę płatną Portalu, subskrypcyjną.
 2. Operator zezwala Użytkownikowi na przeglądanie opublikowanych Materiałów stanowiących treść Portalu. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nich zawartych.
 3. Korzystanie z Portalu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Portalu, w tym bez zgody Operatora.
 4. Zabronione jest przekazywanie do Portalu Materiałów, komentarzy, wypowiedzi, wpisów sprzecznych z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Portalu wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 6. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Portalu w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 7. Klient publikujący w Portalu treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Operatora oraz Portalu z tytułu wykorzystania (w tym usunięcia z kobietyobiznesie.pl) tych treści.
 8. Publikacja materiałów Klienta na Portalu odbywa się na podstawie oferty publikacji oferowanej przez Operatora lub innych warunkach ustalonych pomiędzy stronami.
 9. Publikacja materiałów na Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zawarciem umowy na publikację pomiędzy Klientem a Operatorem.

III.Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.
 2. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w strukturze lub treści Portalu lub oferty Operatora.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Portalu.
 4. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Operatorem w sprawie funkcjonowania Portalu Użytkownik może uzyskać pod adresem mailowym kontakt@kobietyobiznesie.pl
 5. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Portalu należy kierować na adres mailowy: kontakt@kobietyobiznesie.pl